: آموزش زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی :

خواندن مکالمهنمونه سوال بازی
+ نوشته شده توسط مجید م در دوشنبه هجدهم بهمن 1389 و ساعت 22:53 |

http://studiomagic.ir/

+ نوشته شده توسط مجید م در سه شنبه بیست و سوم دی 1393 و ساعت 19:9 |

بازیهای آموزشی زبان انگلیسی


:: برای دیدن هر بازی روی آن کلیک کنید ::


Animals

Animals2

Animals3

Body

Body2

Face

Food

Sweets

Fruits

Play

School1

School2

Occupations

family & feelings

Weather & Music

+ نوشته شده توسط مجید م در یکشنبه یکم اسفند 1389 و ساعت 19:30 |

خواندن Reading درس نهم Lesson 9 + معنی (ترجمه)


برای دیدن خواندن Reading درس نهم Lesson 9 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 22:20 |

خواندن Reading درس هشتم Lesson 8 + معنی (ترجمه)


برای دیدن خواندن Reading درس هشتم Lesson 8 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 22:13 |

خواندن Reading درس هفتم Lesson 7 + معنی (ترجمه)


برای دیدن خواندن Reading درس هفتم Lesson 7 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 22:8 |

خواندن Reading درس ششم Lesson 6 + معنی (ترجمه)


برای دیدن خواندن Reading درس ششم Lesson 6 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 22:5 |

خواندن Reading درس پنجم Lesson 5 + معنی (ترجمه)


برای دیدن

خواندن Reading درس پنجم Lesson 5 + معنی (ترجمه)

روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 22:3 |

خواندن Reading درس چهارم Lesson 4 + معنی (ترجمه)


برای دیدن خواندن Reading درس چهارم Lesson 4 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 21:59 |

خواندن Reading درس سوم Lesson 3 + معنی (ترجمه)


برای دیدن خواندن Reading درس سوم Lesson 3 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 21:57 |

خواندن Reading درس دوم Lesson 2 + معنی (ترجمه)


برای دیدن خواندن Reading درس دوم Lesson 2 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 21:54 |

خواندن Reading درس اول Lesson 1 + معنی (ترجمه)


برای دیدن خواندن Reading درس اول Lesson 1 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در پنجشنبه بیست و یکم بهمن 1389 و ساعت 21:52 |

دیالوگ Dialogue درس نهم Lesson 9 + معنی (ترجمه)


برای دیدن دیالوگ Dialogue درس نهم Lesson 9 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در چهارشنبه بیستم بهمن 1389 و ساعت 18:40 |

دیالوگ Dialogue درس هشتم Lesson 8 + معنی (ترجمه)


برای دیدن دیالوگ Dialogue درس هشتم Lesson 8 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در چهارشنبه بیستم بهمن 1389 و ساعت 18:34 |

دیالوگ Dialogue درس هفتم Lesson 7 + معنی (ترجمه)


برای دیدن دیالوگ Dialogue درس هفتم Lesson 7 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در چهارشنبه بیستم بهمن 1389 و ساعت 18:30 |

دیالوگ Dialogue درس ششم Lesson 6 + معنی (ترجمه)


برای دیدن دیالوگ Dialogue درس ششم Lesson 6 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در چهارشنبه بیستم بهمن 1389 و ساعت 18:21 |

دیالوگ Dialogue درس پنجم Lesson 5 + معنی (ترجمه)


برای دیدن دیالوگ Dialogue درس پنجم Lesson 5 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در چهارشنبه بیستم بهمن 1389 و ساعت 18:16 |

دیالوگ Dialogue درس چهارم Lesson 4 + معنی (ترجمه)


برای دیدن دیالوگ Dialogue درس چهارم Lesson 4 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در چهارشنبه بیستم بهمن 1389 و ساعت 18:12 |

دیالوگ Dialogue درس سوم Lesson 3 + معنی (ترجمه)


برای دیدن دیالوگ Dialogue درس سوم Lesson 3 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در چهارشنبه بیستم بهمن 1389 و ساعت 18:7 |
دیالوگ Dialogue درس دوم Lesson 2 + معنی (ترجمه)


برای دیدن دیالوگ Dialogue درس دوم Lesson 2 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در چهارشنبه بیستم بهمن 1389 و ساعت 17:46 |

دیالوگ Dialogue درس اول Lesson 1 + معنی (ترجمه)


برای دیدن دیالوگ Dialogue درس اول Lesson 1 + معنی (ترجمه) روی عکس زیر کلیک کنید


+ نوشته شده توسط مجید م در چهارشنبه بیستم بهمن 1389 و ساعت 17:41 |